Skip to main content

Obowiązek informacyjny

Sierpień 2021


Administratorem Twoich danych osobowych jest WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej WTW).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe, będą przetwarzane w celach:

 • kontaktowych w związku z Twoim kontaktem telefonicznym lub wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną lub wystosowaniem zapytania w innej formie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie komunikacji z osobami, które wystąpiły do WTW z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowej komunikacji pomiędzy Tobą a WTW; lub
 • marketingowych WTW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty WTW. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub otrzymywania materiałów informacyjnych lub marketingowych dotyczących działalności WTW

WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa oraz do spółek z grupy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem WTW jest zapewnienie utrzymania relacji biznesowych oraz prawidłowego wykonywania umów.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe, tj. jeżeli Komisja Europejska uznała, że takie państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub jeżeli odbywa się to w oparciu o mechanizmy zapewniające równoważny stopień ochrony, przede wszystkim Standardowe Klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, kopię danych lub informacje o miejscu udostępniania danych skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a WTW, jednak nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Możesz wnieść sprzeciw wysyłając wiadomość na adres mailowy:ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Onysyk
ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com  
WTW Services Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

APK / Dział Sprzedaży Bezpośredniej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest WTW Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 34a (dalej WTWS).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy potrzeb, przygotowania oferty ubezpieczenia, a także do wymiany korespondencji lub korzystania z ofert marketingowych WTWS, w tym otrzymywania ofert ubezpieczenia.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia analizy potrzeb, przygotowania oferty ubezpieczenia, a także do wymiany korespondencji lub korzystania z ofert marketingowych WTWS, w tym otrzymywania ofert ubezpieczenia.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy potrzeb w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 Ustawy z dn. 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń lub w celu przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f), gdzie prawnie uzasadnionym interesem WTWS jest przygotowanie i przedstawienie oferty ubezpieczenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych o stanie zdrowia będzie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda.

W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z kolei przetwarzane danych w celach marketingowych przez WTWS odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  prawnie uzasadnionego interesu WTWS w postaci kierowania do Ciebie treści marketingowych.

WTWS będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTWS. Ponadto WTWS będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Ciebie z WTWS. Twoje dane osobowe będą udostępnione do Zakładów Ubezpieczeń w celu uzyskania oferty ubezpieczenia.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe tj. jeżeli Komisja Europejska uznała, że takie państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub jeżeli odbywa się to w oparciu o mechanizmy zapewniające równoważny stopień ochrony, przede wszystkim Standardowe Klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne.

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, kopię danych lub informacje o miejscu udostępniania danych skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia (w tym analizy potrzeb klienta) przez okres 6 lat jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody), co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes WTWS do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz  skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com.

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk,  e-mail: iod-wtws@willistowerswatson.com.

WTW Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

 

Kontakt