RODO - WTW Services

WTW Services
Obowiązek informacyjny

Sierpień 2021


Administratorem Twoich danych osobowych jest WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej WTW).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe, będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z Twoim kontaktem telefonicznym lub wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną lub wystosowaniem zapytania w innej formie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie komunikacji z osobami, które wystąpiły do WTW z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowej komunikacji pomiędzy Tobą a WTW.
WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a WTW, jednak nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz  skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com  
Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk,  e-mail: iod-wtws@willistowerswatson.com
WTW Services Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

Obowiązek informacyjny (DSB)

Administratorem Twoich danych osobowych jest WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 34 a (dalej WTW S).
WTW S przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w związku z poszukiwaniem ochrony ubezpieczeniowej i skorzystaniem w tym celu z usług WTW S.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych WTW S. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes WTW S jakim jest przesyłanie ofert ubezpieczenia. WTW S będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW S. Ponadto WTW S będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na adres ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz  skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com.

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk,  e-mail: iod-wtws@willistowerswatson.com
WTW Services Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt